• Tennis-Racquet cr
  • French-Open-Tennis cr

Introductie regeling

Een lid van TCVH kan tegen betaling van €2,50 per dag voor een introducé een label kopen bij

Sandra Groenhof. Meester Heblystraat 1C, Varik (tel. 06 33 86 59 93)

Hannelore Verhoeks, Molenstraat 5, Varik, tel 0344 652641


Voor diegene die regelmatig introducés meebrengt , is het mogelijk om een stempelkaart voor 5 keer aan te schaffen. Zo'n kaart kost 12,50 en is onbeperkt geldig. U vult dan zelf de datum in en zet een paraaf op de kaart. De kaart gebruikt u "als pasje" om af te hangen. Het TCVH-lid en de geïntroduceerde moeten gelijktijdig op de baan aanwezig zijn. Er kan volgens ons afschrijvingsysteem worden gespeeld.

Alleen personen die woonachtig zijn buiten de dorpen Varik en Heesselt kunnen door onze leden worden geïntroduceerd.

Binnen Varik en Heesselt kunnen mensen 1 keer een pasje kopen om uit te proberen of ze tennis leuk vinden.

Afschrijfsysteem

Als er meer leden op het park aanwezig zijn, dan de capaciteit van de banen toelaat, dan moet de beschikbare speelruimte eerlijk verdeeld worden. Daartoe dient het afschrijfsysteem met de volgende regels:

1. U reserveert een baan voor een half uur door uw label op het bord onder het betrokken baannummer te hangen.
2. U schrijft altijd het eerstvolgende vrije half uur af.
3. Uiteraard kunt u alleen een baan afschrijven als u zelf op de baan aanwezig bent.
4. Als uw half uur speeltijd om is, verlaat u de baan, zodra de nieuwe spelers arriveren.
5. U kunt pas weer opnieuw afschrijven als u de baan verlaten hebt, nadat uw half uur spelen is verstreken. D.W.Z. niet 5 minuten voor het einde van de speeltijd snel even de labels verhangen.

De volgende punten zijn hierbij van belang:
• Als er nog een legen baan is, schrijft u geen banen af waarop medeleden aan het spelen zijn. Ook al zijn de windrichting en zonnestand daar minder hinderlijk.
• Accepteer niet altijd een uitnodiging als er leden langer staan te wachten dan u.
• Nodig als u met z'n tweeën op de baan staat bij grotere drukte twee anderen uit. Zorg ervoor dat alle banen zoveel mogelijk benut worden.
• Vergeet niet de baan te vegen voor u hem verlaat.
• Senioren kunnen tot 23.00 uur gebruik maken van de baanverlichting.
 

Reglement

Huishoudelijk Reglement - TCVH

Rechten en verplichtingen der leden

Artikel 1. De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van de baan­exploitant en/of  de baancommissie.  
Artikel 2. De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan de secretaris op te geven. Zij zijn tevens verplicht de contributie en – indien verschuldigd – het entreegeld te voldoen voor 1  januari  van het desbetreffende  kalenderjaar  
Artikel 3. De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs-, kascommissie- en T.C.-vergaderingen zijnde), wedstrijden en andere evenementen  van de vereniging aanwezig te zijn. 
 
Vergaderingen
 
Artikel 4. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voor­zitter of ten minste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.
Artikel 5. Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid, ten minste 14 dagen voor de datum der vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van ten minste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.  
Artikel 6. Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen func­tionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdiensten. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk 7 dagen voor de algemene vergadering. 
Artikel 7. Een besluit van of benoeming door de algemene ledenvergadering, niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt der vergadering, is ongeldig, met inachtneming van artikel 16, leden 9 en 10 van de statuten. Een uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig besluit is opgenomen of een zodanig benoemde is gekozen met minstens twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen – blanco stemmen daaronder niet begrepen – en naar aanleiding van een voorstel, dat naar het oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot ontzetting, statutenwijziging of ontbinding  van de vereniging.   
Artikel 8. De agenda der algemene vergadering bevat, behalve de uit de statuten of voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel dat ten minste zeven dagen voor verzending der convocaties door ten minste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen tot de bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.  
Artikel 9. Alle op de agenda ener vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, hetwelk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene leden­vergadering ondersteund door ten minste vier andere leden. 
 
 
Commissies  
 
Artikel 10. De algemene ledenvergadering kan één of meerdere commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de benoemde commissie. Deze  commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd. Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd.  De commissies – met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de statuten – kunnen te allen tijde door het bestuur worden ont­bonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.  
Artikel 11. De commissie, als bedoeld in artikel 1, lid 4 van de statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigings­jaar, bij voorkeur door de algemene ledenvergadering worden benoemd tot lid van de commissie in plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad. 
 
Besluitvorming
 
Artikel 12.  Het bestuur is uitsluitend bevoegd om gelden van de vereniging te deponeren en beheren, op (spaar)rekeningen,  waarop het Deposito Garantiestelsel van de Nederlandsche Bank van toepassing is. 
Artikel 13.   Het introducé beleid wordt door het bestuur vastgesteld en gepubliceerd.  
Artikel 14. Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan. Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.  
Artikel 15. Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem. Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven is het niet aangenomen.  
Artikel 16. In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de statuten en huishoudelijk reglement is geregeld.  Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij statuten of huishoudelijk reglement anders is bepaald. Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd. 
Het bestuur is bevoegd om, voorafgaand aan de algemene vergadering en onder voorbehoud van goedkeuring van de algemene vergadering, personen voor de status van Erelid als bedoeld in artikel 4 lid 3 van de statuten te benoemen.
 
Bestuur 
 
Artikel 17. De op de statutaire wijze tot verenigingsbestuur benoemde is verplicht het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend. Ieder jaar treden twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig.  Ook treden jaarlijks af de in artikel 9, lid 10 van de statuten genoemde adviseurs. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezing der bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt volgens het rooster had moeten aftreden.  
Artikel 18. In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vice-voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden. Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur. In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.  
Artikel 19. Schade aan de vereniging of één harer bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.  
Artikel 20. Het bedrag als bedoeld in artikel 10, lid 3 onder sub c  van de  statuten wordt gesteld op € 5.000,-- . Dit bedrag wordt eens in de 5 jaar geïndexeerd op de algemene vergadering.   Artikel 21. Het bestuur is verplicht op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van: a. namen en adressen van de in artikel 4 der statuten bedoelde personen; b. presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur; c. de bezittingen en schulden van de vereniging.  Kleinere voorwerpen van geringe waarde, welker gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen. Van de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder lid die daarom verzoekt binnen één week inzage worden verstrekt. 
 
 
Aanmeldingsformulier  
 
Artikel 22. Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de statuten, dient vermeld te worden: naam, voornamen, woonplaats, adres, emailadres, telefoonnummer,  geboortejaar en -datum. Tevens dient bij aanmelding een pasfoto te worden ingeleverd. 
 
Slotbepalingen  
 
Artikel 23. Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris één exemplaar van de statuten en van dit reglement, zulks tegen een door het bestuur vast te stellen geringe vergoeding.  
Artikel 24. Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op  10-10-2012